Kết quả triền khai phương pháp học tập dựa vào tình huống tại trường Đại học Y tế Công cộng

  • Hứa Thanh Thủy
  • Nguyễn Trung Kiên
  • Trương Quang Tiến
  • Nguyễn Thanh Hương

Tóm tắt

Đổi mới phương pháp giảng dạy là một trong những nội dung trọng tâm trong chiến lược nâng cao chất lượng đào tạo của trường Địa học Y tế Công cộng (ĐHYTCC). Sau 5 năm triển khai áp dụng phương pháp học tập dựa vào tình huống (SBL), để xác định được nhược điểm, tính phù hợp và các điều kiện đảm bảo triển khai hiệu quả SBL tại trường ĐHYTCC, nghiên cứu kết hợp định tính và định lượng được tiến hành từ 9/2012-5/2013 trên 532 học viên và 31 giảng viên. Phần mềm Epidata, Stata và NVivo được sử dụng để quản lý và phân tích số liệu. Nghiên cứu cho thấy bên cạnh những ưu điểm như tăng kỹ năng làm việc nhóm, xác định-phân tích-giải quyết vấn đề, viết-trình bày báo cáo…, SBL cũng khiến người học ỷ lại và đòi hỏi các yêu cầu về nguồn lực. Trong số 15 môn học được đánh giá, các môn học phù hợp nhất bao gồm: Dịch tễ học bệnh truyền nhiễm và không truyền nhiễm, Quản lý y tế và Sức khỏe nghề nghiệp (cử nhân chuyên ngành). Nghiên cứu cũng chỉ ra các điều kiện đảm bảo áp dụng hiệu quả SBL: tình huống thực tế, không có quá 3 môn áp dụng SBL trong cùng thời điểm, lcihj giảng hợp lý, giảng viên đủ về số lượng và chất lượng, đủ phòng học, số thành viên trong nhóm từ 5-7 người.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2015-01-26
Chuyên mục
Bia