Thông tin cho thủ thư

Chúng tôi khuyến khích các thủ thư liệt kê tạp chí này trong số các tạp chí điện tử của đơn vị. Ngoài ra, cần lưu ý rằng hệ thống xuất bản mã nguồn mở của tạp chí phù hợp với các thư viện để lưu trữ cho các thành viên của họ sử dụng với các tạp chí mà họ tham gia biên tập (xem Hệ thống Tạp chí Mở)).