Thực trạng hài lòng người bệnh đến khám chữa bệnh ngoại trú tại khoa Khám bệnh bệnh viện Phú Nhuận 6 tháng đầu năm 2020

  • Duc Quyen Hoang
  • Thu Hà Tô Thị
  • Minh Thi Lê
Từ khóa: hài lòng, khám chữa bệnh ngoại trú, Bệnh viện Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Nghiên cứu nhằm mô tả thực trạng hài lòng người bệnh đến khám chữa bệnh (KCB) ngoại trú tại khoa khám bệnh và xác định những thuận lợi, khó khăn trong trong cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh ngoại trú tại khoa khám bệnh của bệnh viện quận Phú Nhuận năm 2020.

Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang kết hợp định lượng và định tính. Nghiên cứu định lượng sử dụng số liệu thứ cấp về hài lòng của người bệnh trong 2 quý đầu năm 2020, và nghiên cứu định tính phỏng vấn sâu lãnh đạo bệnh viện, nhân viên tổ quản lý chất lượng bệnh viện và người bệnh. Phân tích định lượng theo bộ tiêu chí đánh giá hài lòng người bệnh ngoại trú của Bộ Y tế, và phân tích định tính theo chủ đề, làm rõ các  kết quả định lượng.

Kết quả: Đa phần người dân đến KCB ngoại trú tại Khoa Khám bệnh đều hài lòng về bệnh viện tỷ lệ 90,63%, với điểm trung bình chung cho 5 tiêu chí đánh giá là 4,62. Điểm trung bình của nhóm câu hỏi cao nhất thuốc nhóm thái độ ứng xử, năng lực chuyên môn của nhân viên y tế và kết quả cung cấp dịch vụ. Điểm trung bình thấp nhất thuộc nhóm cơ sở vật chất và phương tiện phục vụ người bệnh. Tổng điểm trung bình giữa người bệnh sử dụng BHYT và không sử dụng BHYTcó sự chênh lệch không đáng kể.

Khuyến nghị: Bệnh viện Phú Nhuận cần đầu tư nâng cấp, sửa chữa và mở rộng cơ sở vật chất, hạ tầng, nhằm cải thiện niềm tin và sự hài lòng của người bệnh.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-04-14
Chuyên mục
NGHIÊN CỨU