Quay trở lại chi tiết bài viết Xây dựng từ điển dữ liệu liên kết mở dùng làm nền tảng cho chuyển đổi số chính phủ ở Việt Nam