Nâng cao chuyển đổi số tại thư viện Trường Đại học Hạ Long đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giáo dục đại học

  • Trần Thị Hồng Nhiên
Từ khóa: Chuyển đổi số; thư viện; giáo dục đại học; Đại học Hạ Long.

Tóm tắt

    Bài viết trình bày quá trình chuyển đổi số tại Thư viện Trường Đại học Hạ Long và đưa ra một số giải pháp nhằm thúc đẩy chuyển đổi số đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giáo dục đại học của Trường Đại học Hạ Long.  

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-11-13
Chuyên mục
GIỚI THIỆU CÁC CƠ QUAN TT-TV