Ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan đảng thành phố Hà Nội: Thực trạng và giải pháp

  • Nguyễn Hoài Nam
  • Nguyễn Danh Nguyên

Abstract

Thực hiện đề án tin học hóa hoạt động của các cơ quan đảng giai đoạn 2001-2005 (gọi tắt là Đề án 47) và giai đoạn 2006-2011 (gọi tắt là Đề án 06) của Ban Bí thư Trung ương Đảng, thời gian qua, Thành ủy Hà Nội đã tích cực chỉ đạo và tổ chức triển khai đồng bộ các chương trình, dự án ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong các cơ quan đảng thuộc Đảng bộ Thành phố. Đến nay đã cơ bản hoàn thành mục tiêu xây dựng và đưa vào sử dụng một cách phổ biến các hệ thống thông tin điện tử phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng từ Thành phố đến cơ sở, góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc, tác phong công tác của cán bộ, công chức trong các cơ quan đảng, góp phần nâng cao vai trò tổ chức ứng dụng CNTT trong toàn Đảng bộ Thành phố.
điểm /   đánh giá
Published
2013-06-13
Section
NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI