Mô phỏng hệ gián đoạn và phương pháp triển khai thực tế áp dụng cho các hệ thống sản xuất và dịch vụ

  • Lê Anh Tuấn

Abstract

Bài báo giới thiệu phương pháp mô phỏng hệ gián đoạn sử dụng để mô phỏng các hệ thống sản xuất và dịch vụ từ đó đưa ra các bước triển khai công việc mô phỏng, các lưu ý chính trong từng bước thực hiện. Các bước triển khai được minh họa bằng một ví dụ, trong đó một hệ thống thực tế được mô phỏng bằng phần mềm để đánh giá hiệu quả các phương pháp điều khiển hệ thống trước khi quyết định ứng dụng vào thực tế.
điểm /   đánh giá
Published
2013-06-13
Section
NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI