Thực trạng và giải pháp phát triển ngành Công Thương Vĩnh Long

  • Nguyễn Minh Tho

Abstract

Ngành Công Thương Vĩnh Long sớm được hình thành từ những năm đầu thống nhất đất nước, cơ sở vật chất kỹ thuật ban đầu còn yếu kém, chiếm tỷ trọng nhỏ bé trong cơ cấu kinh tế chung của tỉnh. Qua 37 năm xây dựng và phát triển, ngành Công Thương Vĩnh Long đã từng bước đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, trang bị máy móc, phương tiện sản xuất kinh doanh để bắt kịp những giai đoạn chuyển mình của đất nước.
điểm /   đánh giá
Published
2013-06-13
Section
KINH TẾ ĐỊA PHƯƠNG