Quay trở lại chi tiết bài viết Đánh giá hiệu quả của muối nitrate lên khả năng chống chịu mặn trên lúa OM7347 Tải xuống tải PDF