Quá trình tự chủ Đại học về nhân lực của một số quốc gia trên thế giới và những gợi ý cho giáo dục đại học tại Việt Nam

  • Lê Đức Thọ
Từ khóa: Giáo dục đại học thế giới, giáo dục đại học Việt Nam, tự chủ đại học; tự chủ đại học về nhân lực.

Tóm tắt

Bài viết nghiên cứu về quá trình thực hiện tự chủ về nhân lực của một số trường đại học ở các quốc gia trên thế giới như: Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Trung Quốc, Singapore,… Trên cơ sở phân tích kinh nghiệm của một số quốc gia đã áp dụng thành công tự chủ đại học về nhân lực, bài viết đã đưa ra một số giải pháp để thực hiện tự chủ đại học về nhân lực trong các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam hiện nay.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-10-31
Chuyên mục
Bài viết