Quay trở lại chi tiết bài viết Khảo sát hoạt tính kháng Candida albicans của phối hợp cao Trầu không (Piper betle L. Piperaceae) và tinh dầu Bách lí hương (Thymus vulgaris L. Lamiaceae) Tải xuống tải PDF