Hiện trạng sức khỏe và yếu tố liên quan ở lao động nữ trong ngành may mặc tỉnh Đồng Nai năm 2022

  • Trịnh Hồng Lân
  • Nguyễn Phước Ân
  • Phan Thị Trúc Thủy
Từ khóa: Sức khỏe, môi trường, may mặc, vệ sinh lao động, lao động nữ

Tóm tắt

     May mặc là ngành công nghiệp có nhiều đóng góp quan trọng cho nền kinh tế quốc gia, với lực lượng lao động nữ chiếm đại đa số. Song, công tác an toàn vệ sinh lao động vẫn chưa được đảm bảo, do đó môi trường lao động vẫn tồn tại các mối nguy hại có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động. Tại khu vực phía Nam nói chung và tỉnh Đồng Nai nói riêng, có rất ít nghiên cứu về môi trường lao động và sức khỏe của lao động nữ. Nghiên cứu được triển khai với mục tiêu mô tả thực trạng môi trường lao động và đánh giá sức khỏe của lao động nữ tại một số doanh nghiệp may thuộc tỉnh Đồng Nai năm 2022. Kết quả nghiên cứu ghi nhận phân loại sức khỏe của lao động nữ loại trung bình (loại 3) chiếm 62,6%, loại tốt (loại 2) 32,2%, loại rất tốt (loại 1) 2,2% và loại yếu (loại 4) 3% và không có loại rất yếu (loại 5). Các đặc điểm môi trường như vi khí hậu, ánh sáng, tiếng ồn, bụi và hơi khí độc ở các doanh nghiệp được khảo sát đều không vượt quá tiêu chuẩn an toàn vệ sinh lao động. Kết quả này nhằm góp phần làm phong phú thêm số liệu, là tiền đề cho các nghiên cứu sức khỏe nghề nghiệp sau này.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-01-19
Chuyên mục
KHOA HỌC SỨC KHỎE