Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua thuốc trực tuyến của khách hàng tại Thành phố Hồ Chí Minh

  • Ngô Ngọc Anh Thư
Từ khóa: Quyết định mua thuốc trực tuyến, yếu tố ảnh hưởng, khách hàng, Thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt

     Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định các yếu tố tác động đến quyết định mua thuốc trực tuyến của khách hàng tại Thành phố Hồ Chí Minh. Dữ liệu nghiên cứu được thu thập từ 323 khách hàng khảo sát trực tiếp bằng bảng câu hỏi. Sử dụng phương pháp phân tích nhân tố khám phá và hồi quy, kết quả cho thấy có 7 yếu tố lần lượt tác động đến quyết định mua thuốc trực tuyến của khách hàng (1) Nhận thức sự hữu ích; (2) Sự thuận tiện; (3) Thái độ cá nhân; (4) Chuẩn chủ quan; (5) Nhận thức kiểm soát hành vi; (6) Cảm nhận rủi ro chất lượng sản phẩm và (7) Cảm nhận rủi ro chất lượng dịch vụ. Hai yếu tố sau có tác động ngược chiều đến quyết định mua thuốc trực tuyến. Kết quả nghiên cứu có thể giúp các doanh nghiệp, nhà thuốc có những kế hoạch tiếp thị, chiến lược bán hàng hiệu quả hơn, tiếp cận khách hàng và nâng cao chất lượng dịch vụ bán lẻ trong ngành dược phẩm.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-01-19
Chuyên mục
KHOA HỌC SỨC KHỎE