Nghiên cứu sự hài lòng của người học về mô hình học tập qua dự án trong đào tạo trực tuyến trong các trường đại học ở Thành phố Hồ Chí Minh

  • Trần Hoàng Cẩm Tú
  • Nguyễn Mạnh Hoàng
  • Nguyễn Thị Hoàng Quý
  • Lê Thành Công
Từ khóa: Học qua dự án, học trực tuyến, lí lịch người học, hợp tác, khả năng tự chủ

Tóm tắt

      Hiện nay, ngành giáo dục Việt Nam đặt sự chú trọng hàng đầu vào việc nâng cao chất lượng đào tạo, do vậy việc thu nhận ý kiến phản hồi từ sinh viên là vô cùng quan trọng. Mục tiêu của nghiên cứu là đo lường sự hài lòng của sinh viên đối với mô hình học tập qua dự án trong quá trình học trực tuyến. Để điều chỉnh thang đo, nghiên cứu đã sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính với công cụ thảo luận sâu. Dữ liệu khảo sát từ 277 sinh viên của các trường đại học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã được phân tích bằng phương pháp nghiên cứu định lượng. Thông qua phần mềm Smart PLS 4.0 và các công cụ phân tích như PLS-SEM và Bootstraping, kết quả nghiên cứu cho thấy lí lịch của sinh viên, sự hợp tác và khả năng tự chủ có tác động tích cực đến sự hài lòng về mô hình học qua dự án trong quá trình giảng dạy trực tuyến. Dựa trên kết quả nghiên cứu, bài báo đưa ra các hàm ý quản trị để nhà trường có thể có những cải tiến về chất lượng của phương thức học tập này nhằm nâng cao sự hài lòng của người học.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-01-19
Chuyên mục
KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN