Nộp bài

Đăng nhập hoặc Đăng ký để thực hiện một Nộp bài.

Danh sách kiểm tra chuẩn bị nộp

Là một phần của quy trình gửi, các tác giả được yêu cầu kiểm tra sự tuân thủ của họ đối với tất cả các mục sau đây và các bài nộp có thể được trả lại cho các tác giả không tuân thủ các nguyên tắc này.
  • Bài nộp chưa được xuất bản trước đó, cũng không phải trước khi một tạp chí khác xem xét (hoặc một lời giải thích đã được cung cấp trong Nhận xét cho Biên tập viên).
  • Tệp đệ trình ở định dạng tệp tài liệu OpenOffice, Microsoft Word hoặc RTF.
  • Nếu có sẵn, URL cho các tài liệu tham khảo đã được cung cấp.
  • Các văn bản là khoảng cách đơn; sử dụng phông chữ 12 điểm; sử dụng chữ nghiêng, thay vì gạch chân (trừ địa chỉ URL); và tất cả các hình minh họa, số liệu và bảng được đặt trong văn bản tại các điểm thích hợp, thay vì ở cuối.
  • Văn bản tuân thủ các yêu cầu về phong cách và thư mục được nêu trong Hướng dẫn của tác giả.