SỰ BIẾN ĐỐI TẾT THANH MINH Ở VIỆT NAM

  • Phạm Hương Giang
Từ khóa: Thanh minh, tập tục, tiếp nhận, biến đổi, văn hóa

Tóm tắt

Việt Nam và Trung Hoa có quan hệ giao lưu văn hóa lâu đời. Việt Nam tiếp nhận và chịu
ảnh hưởng của văn hóa Trung Quốc trên các khía cạnh về quan niệm đạo đức, văn học nghệ thuật và
cả các phong tục tập quán. Theo thời gian, nhiều phong tục lễ tết của Trung Quốc sau khi du nhập vào
Việt Nam đã có những biến đổi. Từ trường hợp phong tục tết Thanh minh, bài viết tập trung nghiên cứu
quá trình biến đổi tết Thanh minh ở Việt Nam, đồng thời lý giải tính bản địa hóa của phong tục trong
truyền thống văn hóa Việt Nam.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-03-25