Quay trở lại chi tiết bài viết Antibacterial activity of fruiting body extracts from Pycnoporus sanguineus mushroom Tải xuống tải PDF