TÍCH HỢP THUYẾT NỮ QUYỀN VÀO DẠY HỌC ĐẠI HỌC, GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY BÌNH ĐẲNG GIỚI Ở VIỆT NAM

  • Trần Thanh Hương
Từ khóa: Bình đẳng giới, dạy học đại học, thuyết nữ quyền.

Tóm tắt

Thực hiện bình đẳng giới là mục tiêu toàn cầu và là một trong những chiến lược phát triển của các quốc gia. Việt Nam luôn nỗ lực thực hiện quyền bình đẳng cho phụ nữ và đã đạt được nhiều kết quả tích cực, tuy nhiên vẫn còn tồn tại khoảng cách giữa nam và nữ trong nhiều lĩnh vực và cần được giải quyết. Bằng cách sử dụng nguồn dữ liệu thứ cấp bài viết phân tích thực trạng bất bình đẳng giới trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, giáo dục, cơ hội việc làm... và chỉ ra vai trò của giáo dục đại học trong việc tích hợp các nội dung của thuyết nữ quyền để phát triển phẩm chất của người học, hình thành năng lực xã hội để tham gia giải quyết các vấn đề về giới, góp phần phát triển quốc gia thịnh vượng và bền vững.

DOI: https://doi.org/10.52714/dthu.11.4.2022.971

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-08-08
Chuyên mục
NGHIÊN CỨU