GIỚI THIỆU NHỮNG VĂN BẢN CHIẾU, CHỈ VÀ CHẾ PHONG BAN CHO XUÂN QUANG HẦU NGUYỄN KHẮC TUẤN (1767 - 1823)

  • Đỗ Thị Hà Thơ
Từ khóa: Chế phong, Đình Tân Chánh, Long An, Nguyễn Khắc Tuấn, nhà Nguyễn.

Tóm tắt

Sống trong buổi chuyển tiếp triều đại và lịch sử dân tộc, Xuân Quang hầu Nguyễn Khắc Tuấn (1767 - 1823) đã dành trọn đời mình cho sự nghiệp kiến quốc của nhà Nguyễn. Cuộc đời ông gắn liền với công cuộc tiễu trừ phỉ đảng bảo vệ biên cương phía Bắc Việt Nam. Từ lúc đầu quân phò chúa Nguyễn Phúc Ánh, ông lập nhiều công lao binh mã, được thăng thụ các chức Cai đội, Chưởng cơ, Khâm sai, tước hầu... Sự tin dùng tuyệt đối của triều đình trực tiếp khẳng định tài năng, uy tín, đức độ và trên hết là lòng trung ái của ông với dân với nước. Nghiên cứu này xin giới thiệu các văn bản chiếu, chỉ và chế phong ban cho ông được lưu giữ ở đình Tân Chánh, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, góp phần bổ sung nguồn sử liệu nghiên cứu về cuộc đời và công trạng chính trị của ông đối với đất nước trong giai đoạn lịch sử nhất định. 

DOI: https://doi.org/10.52714/dthu.11.4.2022.968

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-08-08
Chuyên mục
NGHIÊN CỨU