GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HỢP TÁC GIỮA TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG NAM VÀ CÁC DOANH NGHIỆP DU LỊCH

  • Hồ Thị Thanh Ly*
  • Trần Văn Anh
  • Bùi Thị Tiến
Từ khóa: Doanh nghiệp du lịch, hiệu quả, hợp tác đào tạo, nhà trường.

Tóm tắt

Nâng cao hiệu quả hơp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp luôn là mối quan tâm của các cơ sở đào tạo.  Trường Đại học Quảng Nam tham gia đào tạo nguồn nhân lực du lịch từ khá sớm, sinh viên ra trường có tỉ lệ việc làm đúng chuyên ngành khá cao và được các doanh nghiệp du lịch ghi nhận. Có được thành quả này chính là nhờ vào sự hợp tác, liên kết với các doanh nghiệp. Tuy nhiên, quy mô đào tạo ngành du lịch còn nhỏ, chương trình đào tạo chưa đáp ứng được nhu cầu của thị trường lao động, nguồn kinh phí và các cơ chế hợp tác chưa được hình thành để tạo hành lang pháp lý cho các đơn vị chủ động triển khai. Việc hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp trong đào tạo nguồn nhân lực vẫn mang tính hình thức, mới chỉ đạt kết quả ở một số mặt, chưa toàn diện, chưa đi sâu vào nội dung cụ thể, chưa khai thác hết các thế mạnh của doanh nghiệp cho công tác đào tạo. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra thực trạng, nguyên nhân và đề xuất các giải pháp để quá trình hợp tác hiệu quả và thực chất hơn trong thời gian tới.

DOI: https://doi.org/10.52714/dthu.11.4.2022.967

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-08-08
Chuyên mục
NGHIÊN CỨU