PHÁT TRIỂN BLOCKCHAIN DOANH NGHIỆP, KINH NGHIỆM TỪ TRUNG QUỐC

  • Nguyễn Quốc Khánh*
  • Huỳnh Thanh Chiến
Từ khóa: Blockchain, blockchain doanh nghiệp, công nghệ chuỗi khối, sổ cái kỹ thuật số.

Tóm tắt

Nhắc đến blockchain ngày nay có thể gợi ra nhiều phản ứng khác nhau nhưng hầu hết những người hiểu biết về công nghệ, đều nhận thấy blockchain rất quan trọng để đóng vai trò là một thành phần của chuyển đổi kỹ thuật số. Sự thành công của Trung Quốc trong kế hoạch blockchain doanh nghiệp gần đây càng khẳng định thêm điều đó. Vấn đề đặt ra là cơ hội và trở ngại nào đối với các nước đang phát triển như Việt Nam? Bài viết dựa trên cơ sở tổng hợp, phân tích từ các bài nghiên cứu, các khảo sát đáng tin cậy, để làm rõ nền tảng, tìm hiểu lý do chính phủ các nước đều quan tâm đến blockchain doanh nghiệp và tại sao kế hoạch blockchain của Trung Quốc lại thắng được Hoa Kỳ, qua đó đánh giá những mặt chưa hoàn thiện, nghiên cứu xu hướng, các dự đoán để gợi ý một số ứng dụng tiềm năng công nghệ blockcahin có thể khai thác trong thời gian gần.

DOI: https://doi.org/10.52714/dthu.11.4.2022.966

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-08-08
Chuyên mục
NGHIÊN CỨU