HOẠT ĐỘNG CỦA CỐ VẤN HỌC TẬP TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Ở VÙNG NAM BỘ VÀ ĐỀ XUẤT CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ

  • Phan Trọng Nam*
  • Phạm Minh Giản
  • Võ Phượng Vy
Từ khóa: Cố vấn học tập, hỗ trợ, sinh viên.

Tóm tắt

Cố vấn học lập là những người chuyên trách hỗ trợ cho sinh viên trong quá trình học tập ở các cơ sở giáo dục đại học và cho đến nay, cũng đã tồn tại nhiều cách hiểu khác nhau về tên gọi của đội ngũ này. Cùng với đó, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, mức độ hỗ trợ cho sinh viên của đội ngũ này cũng khác nhau. Nhóm nghiên cứu đã sử dụng phương pháp quan sát, phân tích sản phẩm hoạt động và phỏng vấn sâu các cố vấn học tập, cán bộ quản lý, sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học ở vùng Nam Bộ, từ đó nghiên cứu đề xuất mô hình nhân cách, bộ tiêu chí về cố vấn học tập làm cơ sở cho việc đánh giá và các biện pháp phát triển đội ngũ này.

DOI: https://doi.org/10.52714/dthu.11.4.2022.962

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-08-08
Chuyên mục
NGHIÊN CỨU