NHỮNG Ý TƯỞNG THÚC ĐẨY THẾ HỆ TRẺ HƯỚNG NGHIỆP, LẬP NGHIỆP, THÀNH NGHIỆP

  • Phạm Minh Giản*
  • Đặng Quốc Bảo
  • Tăng Thái Thụy Ngân Tâm
  • Phạm Minh Châu
Từ khóa: Hướng nghiệp, lập nghiệp, lập chí, thanh niên, thành nghiệp, thế hệ trẻ.

Tóm tắt

Sự phát triển của đất nước phụ thuộc rất nhiều vào thế hệ trẻ, những con người luôn mang trong mình tính năng động, sáng tạo và đặc biệt luôn có niềm tin vào một tương lai tốt đẹp, luôn có hy vọng vào sự thành công. Do đó, thế hệ trẻ luôn luôn là những người hăng hái, xung phong, thích ứng nhanh với những thay đổi của thời đại, dám đương đầu với những khó khăn thử thách trong con đường lập thân, lập nghiệp. Nhằm góp phần nâng cao ý chí, giúp thế hệ trẻ ngày nay có thêm động lực, cũng như định hướng đúng con đường đi của bản thân trong tương lai; bài viết trình bày những ý tưởng của các bậc tiền nhân đi trước, những con người đã gặt hái được thành công cũng như có nhân cách lớn, để giúp thế hệ trẻ biết hướng nghiệp đúng đắn, biết lập nghiệp hiệu quả và tiến tới thành nghiệp trong cuộc sống.

DOI: https://doi.org/10.52714/dthu.11.4.2022.960

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-08-08
Chuyên mục
NGHIÊN CỨU