Phân biệt hoàn cảnh thay đổi cơ bản với bất khả kháng nhằm thực hiện hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản

  • Trần Thị Nguyệt
Từ khóa: bất khả kháng, hoàn cảnh thay đổi, hoàn cảnh thay đổi cơ bản.

Tóm tắt

Bài viết bổ sung và phân tích sâu sắc thêm khái niệm về hoàn cảnh thay đổi cơ bản, thực hiện hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản, phân biệt hoàn cảnh thay đổi với sự kiện kiện bất khả kháng. Bài viết làm rõ hơn điều khoản hoàn cảnh thay đổi cơ bản trong mối quan hệ với nguyên tắc “pacta sunt survanda” (tôn trọng cam kết) và nguyên tắc công bằng, nguyên tắc thiện chí, nhằm làm rõ hơn cơ sở pháp lí của việc bổ sung điều khoản thực hiện hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản vào luật hợp đồng. Bài viết phân tích các thuật ngữ kinh tế – pháp lí cơ bản liên quan đến nghĩa vụ thực hiện hợp đồng: hoàn cảnh thay đổi cơ bản; bất khả kháng và phân biệt hoàn cảnh thay đổi cơ bản với bất khả kháng nhằm thực hiện hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản. 

Tác giả

Trần Thị Nguyệt

Khoa Luật, Trường Đại học Kinh tế quốc dân

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-12-25
Chuyên mục
Bài viết