Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và vai trò hạt nhân trong hệ thống giá trị văn hóa Việt Nam

  • Bùi Quang Thanh
Từ khóa: bản sắc, cố kết cộng đồng, cội nguồn, giá trị, kết tinh, thờ cúng, vua Hùng.

Tóm tắt

Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên là hình thức sinh hoạt văn hóa mang tính phổ biến ở nhiều nước trên thế giới. Với người Việt, tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, mà biểu hiện rực rỡ và sâu sắc nhất là tín ngưỡng thờ cúng các vua Hùng lại mang những nét bản sắc độc đáo, tạo ra nét riêng của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Từ truyền thống mang tính đặc thù đó, nhiều giá trị văn hóa từ/về khởi nguồn dân tộc (thời đại các vua Hùng) đã được phôi thai, bồi đắp và kết tinh thành những giá trị và hệ giá trị văn hóa truyền thống Việt. Bài viết thông qua những khảo sát tư liệu liên quan đến sinh hoạt tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ, đi đến khẳng định một số giá trị và vai trò hạt nhân của các giá trị đó trong hệ giá trị văn hóa Việt Nam trên tiến trình lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. 

Tác giả

Bùi Quang Thanh

Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-12-14
Chuyên mục
Bài viết