SỞ HỮU RUỘNG ĐẤT Ở TỈNH NAM ĐỊNH TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 1945

  • Dương Văn Khoa

Abstract

Bài viết cho thấy, Nam định là một trong số ít tỉnh có ruộng đất công nhiều hơn ruộng đất tư trong thời phong kiến. Nhìn chung Nam Định vẫn là địa phương điển hình của sở hữu ruộng đất vừa và nhỏ. Thực tế này được duy trì trong những năm đầu của thời kỳ thực dân Pháp đô hộ.

Tác giả

Dương Văn Khoa
điểm /   đánh giá
Published
2015-10-08
Section
Informations