THỰC TRẠNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA TINH THẦN CỦA CÔNG NHÂN TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP, KHU CHẾ XUẤT Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

  • Đinh Quang Hải

Abstract

Để hiểu rõ thực trạng đời sống văn hóa tinh thần của công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất ở Việt Nam hiện nay, bài viết xem xét sự phát triển về số lượng, chuyển biến về cơ cấu giai cấp, trình độ học vấn, việc làm và thu nhập thực tế của người công nhân, cũng như sự tác động của những yếu tố đó đối với đời sống văn hóa tinh thần của công nhân. Qua đó thấy được quá trình vận động và triển vọng phát triển của giai cấp công nhân ở Việt Nam

##submission.authorBiography##

Đinh Quang Hải
điểm /   đánh giá
Published
2015-10-08
Section
Informations