Quay trở lại chi tiết bài viết TỪ MỆNH LỆNH “AI KHÔNG DÁM LÀM THÌ ĐỨNG SANG MỘT BÊN CHO NGƯỜI KHÁC LÀM”, BÀN VỀ YÊU CẦU XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHUYÊN NGHIỆP, THỰC TÀI CỦA NƯỚC TA HIỆN NAY Tải xuống tải PDF