TỪ MỆNH LỆNH “AI KHÔNG DÁM LÀM THÌ ĐỨNG SANG MỘT BÊN CHO NGƯỜI KHÁC LÀM”, BÀN VỀ YÊU CẦU XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHUYÊN NGHIỆP, THỰC TÀI CỦA NƯỚC TA HIỆN NAY

  • ThS. Trần Toàn Trung
Từ khóa: Mệnh lệnh, xây dựng, cán bộ, chuyên nghiệp, thực tài

Tóm tắt

Thời gian qua, hệ thống chính trị nước ta đứng trước thực trạng một bộ phận cán bộ
có thái độ làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm, thiếu trách nhiệm, có việc mà không làm,
trong khi đất nước đang bộn bề công việc, đòi hỏi đội ngũ cán bộ phải từng ngày, từng giờ
nỗ lực hết mình để phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu
về kinh tế - xã hội mà Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đề ra, đưa đất nước
vươn lên phát triển mạnh mẽ, người dân có được cuộc sống ngày một ấm no, hạnh phúc
hơn. Bằng việc nghiên cứu các quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước trong công
tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo phương pháp duy vật biện chứng
và duy vật lịch sử, bài viết nêu rõ yêu cầu đối với việc xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên
nghiệp, thực tài tại nước ta hiện nay.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-01-02
Chuyên mục
KINH TẾ VÀ XÃ HỘI