Quay trở lại chi tiết bài viết NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG QUY TRÌNH NHÂN GIỐNG IN VITRO CÂY TRẦU BÀ CUNG ĐÀN (Philodendron ‘Jungle boogie’) Tải xuống tải PDF