Mối quan hệ giữa con người và môi trường trong phát triển bền vững vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế

  • Trần Mai Phượng
  • Hồ Viết Hoàng
Từ khóa: con người, môi trường, mối quan hệ, văn hóa, phát triển bền vững, Tam Giang - Cầu Hai.

Tóm tắt

Bài nghiên cứu in trong Nghiên cứu Con người số 1(124) 2023

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-04-25
Chuyên mục
TRAO ĐỔI