Quay trở lại chi tiết bài viết Mối quan hệ giữa con người và môi trường trong phát triển bền vững vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế Tải xuống tải PDF