Sự tham gia của người dân trong phát triển du lịch nông thôn dựa vào cộng đồng ở vùng Bắc Trung Bộ

  • Trịnh Thị Thu
  • Phạm Quốc Trí
  • Phạm Văn Chiến
  • Hoàng Thị Thu Hương
Từ khóa: Du lịch nông thôn, du lịch cộng đồng, sự tham gia cộng đồng, Bắc Trung Bộ.

Tóm tắt

Sự tham gia của cộng đồng địa phương là một nhân tố đảm bảo cho phát triển du lịch bền vững. Bài viết này phân tích, đánh giá mức độ tham gia của người dân trong phát triển du lịch nông thôn dựa vào cộng đồng ở vùng Bắc Trung Bộ. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, bài viết đề xuất một số hàm ý chính sách nhằm nâng cao sự đồng thuận, sự tham gia của cộng đồng vào hoạt động du lịch nông thôn vùng Bắc Trung Bộ.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-09-22
Chuyên mục
Bài viết