Chất thải rắn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng: Thực trạng và một số vấn đề đặt ra trong công tác quản lý

  • Trần Minh Đức
  • Nguyễn Hoàng Yến
Từ khóa: Chất thải rắn, quản lý, Đà Nẵng

Tóm tắt

Trên cơ sở lý thuyết và thực tiễn nghiên cứu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng,
kết hợp với phương pháp nghiên cứu thống kê mô tả, bài viết phân tích thực trạng chất thải
rắn (CTR) thông thường (CTR sinh hoạt thông thường, CTR công nghiệp thông thường) và CTR
nguy hại (CTR sinh hoạt nguy hại, CTR công nghiệp nguy hại) trong thời gian qua. Từ đó, gợi
mở 6 vấn đề đặt ra trong công tác quản lý chất thải rắn tại địa bàn thành phố, gồm: (i) Quản
lý số liệu về chất thải rắn; (ii) CTR công nghiệp nguy hại chiếm tỷ lệ cao, tỷ lệ tái chế CTR công
nghiệp thấp; (iii) Quản lý CTR y tế trong bối cảnh dịch bệnh; (iv) Xu hướng gia tăng chất thải
nhựa; (v) Công tác phân loại chất thải rắn; (vi) Phương pháp xử lý chất thải rắn.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-06-11