Hiện tượng biến thể và đặc điểm biến thể từ vựng của thành ngữ, tục ngữ tiếng Việt

  • Hoàng Thị Yến
Từ khóa: hiện tượng biến thể, biến thể từ vựng, thành ngữ, tục ngữ, tiếng Việt

Tóm tắt

Bài viết sử dụng phương pháp miêu tả, phân tích định tính, vận dụng lí thuyết
về biến thể của các nhà Việt ngữ vào thực tiễn nghiên cứu hiện tượng biến thể. Nghiên cứu
đặc điểm của biến thể từ vựng trong thành ngữ, tục ngữ tiếng Việt được giới hạn trong phạm
vi các đơn vị có yếu tố chỉ 12 con giáp. Kết quả nghiên cứu cho thấy, khác với “biến thể nghĩa
bất biến”, ở cấp độ “biến thể nghĩa khả biến”, các hiện tượng biến thể xuất hiện ở hầu hết các
cấp độ ngôn ngữ. Đặc điểm của biến thể từ vựng thể hiện ở các đơn vị biến đổi âm vị theo
phương ngữ, các biến thể từ ngữ đồng nghĩa, gần nghĩa hoặc nhóm các đơn vị khác nghĩa.
Kết quả nghiên cứu giúp làm rõ hơn các giá trị ngôn ngữ - văn hóa, quá trình biến đổi và sự đa
dạng, phong phú của thành ngữ, tục ngữ trong đời sống ngôn ngữ của người Việt

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-06-11