VAI TRÒ CỦA THAM NHŨNG TRONG MỐI QUAN HỆ GIỮA NỢ CÔNG VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ

  • Phạm Xuân Trường
  • Từ Lê Mai
  • Phan Thị Huyền Anh
  • Nguyễn Văn Hiệp
  • Đoàn Thị Phương Ly
  • Mạc Thị Thanh Vân
Từ khóa: Châu Á, Nợ công, Quốc gia đang phát triển, Tăng trưởng kinh tế, Tham nhũng

Tóm tắt

Bài nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá tác động của nợ công đến tăng trưởng kinh tế cũng như vai trò điều tiết của tham nhũng trong mối quan hệ giữa nợ công và tăng trưởng kinh tế tại 33 quốc gia đang phát triển trong khu vực Châu Á. Nghiên cứu sử dụng dữ liệu của các quốc gia được thu thập từ các nguồn thứ cấp trong giai đoạn từ năm 2000 đến 2021. Mô hình thực nghiệm được ước lượng bằng phương pháp moment tổng quát hai bước. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng nợ công có ảnh hưởng tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế ở các quốc gia đang phát triển; tác động này sẽ lớn hơn ở các quốc gia có tham nhũng cao và nhỏ hơn ở các quốc gia kiểm soát tham nhũng tốt. Từ đó, nghiên cứu đề xuất một số hàm ý chính sách về vấn đề nợ công và kiểm soát tham nhũng cho các quốc gia đang phát triển khu vực Châu Á nhằm đạt được sự tăng trưởng kinh tế bền vững hơn trong tương lai.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-10-02