Số. 156 (2023): Tạp chí Quản lý và Kinh tế quốc tế - Số 156