TÁC ĐỘNG CỦA NĂNG LỰC MARKETING ĐỘNG ĐẾN KẾT QUẢ XUẤT KHẨU CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

  • Phan Thu Trang
Từ khóa: Năng lực động, Năng lực marketing động, Xuất khẩu, Kết quả xuất khẩu, Việt Nam

Tóm tắt

Bài viết nghiên cứu năng lực marketing động của doanh nghiệp xuất khẩu, trong đó đi sâu phân tích các năng lực thành phần và tác động của chúng đến kết quả xuất khẩu. Dữ liệu phục vụ phân tích hồi quy được thu thập qua bảng hỏi điều tra, hình thành mẫu nghiên cứu gồm 278 doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy cả bốn năng lực thành phần gồm: năng lực phát triển sản phẩm mới, năng lực quản trị quan hệ khách hàng, năng lực quản trị thương hiệu và năng lực thị trường đều có tác động tích cực đến kết quả xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường năng lực marketing động và nâng cao kết quả xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-10-02