Vướng mắc trong áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ và hướng khắc phục

  • Lê Minh Bảo Trung
Từ khóa: Hình phạt cải tạo không giam giữ, thực tiễn áp dụng, phạm vi áp dụng, hoàn thiện quy định

Tóm tắt

Bài viết phân tích những hạn chế trong quy định của hình phạt cải tạo không giam giữ, từ đó có ảnh hưởng đến thực tiễn áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ thông qua nghiên cứu các bản án có áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ. Từ đó bài viết kiến nghị cần thiết sửa quy định về hình phạt cải tạo không giam giữ cũng như mở rộng phạm vi áp dụng hình phạt này trong Bộ luật hình sự.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-12-08
Chuyên mục
Bài viết