Thiết kế và thi công mô hình bay ứng dụng hiệu ứng COANDA

  • Đặng Thái Sơn
  • Văn Kông Đức Kha
  • Đỗ Bình Nguyên
Từ khóa: Máy bay mô hình, Máy bay Coand, Hiệu ứng Coanda

Tóm tắt

Bài báo mô tả quá trình thiết kế thi công một mô hình bay dạng đĩa ứng dụng hiệu ứng Coanda. Quá trình thực nghiệm cho thấy mô hình thực tế có khả năng cất cánh theo phương thẳng đứng, cân bằng và di chuyển theo nhiều hướng trên không.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-03-12