Quay trở lại chi tiết bài viết Giảm lún đầu cầu bằng mố mở rộng có bản giảm tải toàn khối Tải xuống tải PDF