Đánh giá biện pháp gia cố ổn định và biến dạng của móng cọc mố cầu bằng phần mềm plaxis 3D foundation

  • Lê Hữu Thọ
Từ khóa: Plaxis 3D phân tích ổn định móng cọc mố cầu, Biến dạng, Dịch chuyển mố cầu

Tóm tắt

Công trình xây dựng trên nền đất yếu thường đòi hỏi xử lý kỹthuật cao, đặc biệt là mố cầu. Dưới tác dụng của khối đất đắp cũng như lớp đất yếu dày nằm dưới gây tác động vào hệ thống móng cọc mố cầu làm cho công trình bị dịch chuyển và biến dạng. Vì vậy bài báo này sử dụng phần mềm Plaxis 3D Foundation mô phỏng và phân tích ảnh hưởng của khối đất đắp đường dẫn sau mố đến chuyển vị(có kết hợp quan trắc) của móng cọc mố cầu Kỳ Hà IV, quận 9, Tp. Hồ Chí Minh đồng thời gia cố cấu tạo hệ đài, móng cọc mố cầu bằng cọc khoan nhồi đảm bảo ổn định dưới tác dụng khối đất đắp vào mố làm cho mố được ổn định, an toàn.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-03-12