Quay trở lại chi tiết bài viết Đánh giá biện pháp gia cố ổn định và biến dạng của móng cọc mố cầu bằng phần mềm plaxis 3D foundation Tải xuống tải PDF