Quay trở lại chi tiết bài viết Tình trạng nghèo đa chiều ở lao động nhập cư khu vực phi chính thức tại Thành phố Hồ Chí Minh Tải xuống tải PDF