TIẾP CẬN TÁC PHẨM BẢO KÍNH CẢNH GIỚI (Bài 43) TỪ GÓC NHÌN TÍN HIỆU THẨM MỸ

  • NGUYỄN THỊ VÂN ANH
  • NGUYỄN THỊ THÙY TRANG
Từ khóa: tín hiệu thẩm mỹ, Bảo kính cảnh giới

Tóm tắt

Trong bài viết này, chúng tôi phân tích tác phẩm Bảo kính cảnh giới (Bài 43) được giảng học ở chương trình phổ thông trung học dưới góc nhìn của tín hiệu học. Việc tìm ra bản chất và quy trình ra đời, tồn tại, hoạt động của các tín hiệu thẩm mỹ giúp chúng ta có được phương thức để giải mã thấu đáo nội dung tác phẩm cũng như nghệ thuật sử dụng ngôn từ của tác giả. Kết quả nghiên cứu góp phần làm cụ thể hơn việc tiếp cận văn bản Bảo kính cảnh giới (Bài 43) từ góc nhìn tín hiệu thẩm mỹ, đồng thời đưa ra những gợi dẫn hữu ích giúp nâng cao chất lượng dạy học môn Ngữ văn ở trường phổ thông.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-02-27
Chuyên mục
VĂN HÓA - VĂN HỌC - NGÔN NGỮ HỌC