Quay trở lại chi tiết bài viết Kháng sinh Colistin và một số kết quả nghiên cứu về vi khuẩn kháng Colistin trên thế giới và tại Việt Nam Tải xuống tải PDF