Quay trở lại chi tiết bài viết CẤU TRÚC HỖN HỢP BỀ MẶT CHỌN LỌC TẦN SỐ VÀ MÀN CHẮN HẤP THỤ TỪ TÍNH ĐỂ GIẢM DIỆN TÍCH PHẢN XẠ HIỆU DỤNG SÓNG RA ĐA Tải xuống tải PDF