ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỀU KIỆN PHẢN ỨNG LÊN THÀNH PHẦN PHA CỦA HẠT NANO TiO2 CHẾ TẠO BẰNG PHƯƠNG PHÁP SOL-GEL

  • Van Thuy Vu Khoa Hoá - Lý kỹ thuật, Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn
  • Van Manh Nguyen Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
  • Viet Thu Tran Khoa Hoá - Lý kỹ thuật, Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn
Từ khóa: Hạt nano TiO2, sol-gel, anatase, rutil, cấu trúc tinh thể

Tóm tắt

Hạt nano TiO2 có kích thước tinh thể dưới 15 nm được điều chế từ tiền chất TiCl4 bằng phương pháp sol-gel biến tính. Các hạt nano TiO2 đã điều chế được xác định đặc trưng bằng phép đo nhiễu xạ tia X và kích thước tinh thể của chúng được tính toán bằng công thức Debye-Scherrer. Thành phần pha và kích thước tinh thể của hạt nano TiO2 phụ thuộc vào các thông số phản ứng bao gồm nồng độ TiCl4, nhiệt độ phản ứng, nhiệt độ ủ và chất hoạt động bề mặt. Kích thước tinh thể tăng khi tăng nhiệt độ ủ. Quá trình chuyển pha vô định hình-anatase xảy ra ở nhiệt độ 400 - 450°C và quá trình chuyển pha anatase-rutil xảy ra ở khoảng nhiệt độ 700°C.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-11-24
Chuyên mục
BÀI BÁO KHOA HỌC