Nghiên cứu ứng dụng chế phẩm vi sinh xử lý nước hồ Triều Khúc, Hà Nội

  • Lưu Minh Loan

Tóm tắt

Hà Nội với mạng lưới các hồ dày đặc tạo nên cảnh quan đặc trưng của thành phố và góp phần không nhỏ trong việc điều hòa khí hậu. Tuy nhiên các hồ này đang ở trong tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng. Để góp phần làm giảm ô nhiễm môi trường, nghiên cứu đã tiến hành xử lý nước hồ Triều Khúc bằng chế phẩm sinh học Sagi Bio 2. Việc sử dụng chế phẩm sinh học sẽ hạn chế các tác động xấu đến con người và môi trường so với các biện pháp xử lý hóa học thông thường. Nghiên cứu đã thực hiện lấy mẫu và xử lý quy mô phòng thí nghiệm. Kết quả phân tích cho thấy nước hồ bị ô nhiễm: Giá trị COD vượt quy chuẩn gấp 8,3 -8.7 lần, hàm lượng NH4+ cao hơn 1,1 lần. Giá trị pH trung tính và hàm lượng NO3- , PO43- đều nằm trong giới hạn cho phép. Kết quả xử lý thu được khá tốt: Giá trị COD giảm khoảng 80 - 90%; NH4+ giảm 50%, NO3- giảm 65% và PO43- giảm nhẹ nhưng đều đạt tiêu chuẩn cho phép.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-12-27