Trà Vinh: Hướng tới xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, nông nghiệp thịnh vượng, nông thôn văn minh

  • Nguyễn Thị Ngọc Mai

Tóm tắt

Trà Vinh là tỉnh thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long, bao gồm 7 huyện, 1 thị xã, 1 thành phố với 106 xã, phường, thị trấn. Những năm qua, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) đã trở thành phong trào được cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh đồng tình ủng hộ, tích cực tham gia bằng nhiều hành động, việc làm cụ thể, thiết thực. Nhờ đó, Trà Vinh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo động lực để địa phương tiếp tục nỗ lực, cán đích NTM trước khi kết thúc giai đoạn 2021 - 2025.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-12-27